ГоловнаПро ІнститутСтруктураНМЦ мережі освітніх установ цивільного захисту
 Версія для друку
Михайлов.JPG

Начальник Центру

МИХАЙЛОВ

Віктор Миколайович

кандидат наук з державного управління

Телефон: +38(044) 428-22-26

 

 

 

Науково-методичний центр мережі освітніх установ цивільного захисту Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (далі – Центр) є структурним підрозділом Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (далі – Інститут) та забезпечує єдиний підхід, відповідно до наказу МВС України від 29.05.2014 року №523, щодо організаційного та науково-методичного керівництва навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту в областях та місті Києві (далі – Центри), а також на основі діагностично-прогностичного аналізу освітньої діяльності забезпечує ефективну систему науково-методичної роботи за напрямком навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Структурними підрозділами Центру є:

відділ методичного керівництва та організації навчання;

науково-дослідний відділ з проблем навчання населення та освітніх інноваційних технологій;

сектор моніторингу та удосконалення освітньої діяльності.

 

Основні завдання Центру

Здійснення наукових досліджень у сфері цивільного захисту.

Здійснення науково-методичного забезпечення діяльності центрів.

Організація підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту педагогічних працівників центрів.

Оновлення змісту навчальних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників центрів відповідно до вимог сучасності.

Збір і аналіз інформації у сфері цивільного захисту та надання рекомендацій щодо її застосування у навчальному процесі.

Підготовка до видання підручників та монографій, навчальних посібників, наукових та навчально-методичних розробок, збірників наукових праць, інших періодичних видань тощо.

Проведення моніторингових досліджень якості діяльності центрів.

Послідовне здійснення апробацій нововведень, узагальнення, моделювання досвіду й вироблення практичних рекомендацій щодо подальшого впровадження.

Забезпечення проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів, установ сфери цивільного захисту.

 

Функції Центру

 

Здійснення ініціативних наукових досліджень з питань цивільного захисту, функціонального навчання та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях і виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням ДСНС.

Науково-дослідне та методичне супроводження функціонального навчання та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Здійснення науково-методичного забезпечення навчання у сфері цивільного захисту, створення навчальної, навчально-методичної, наукової літератури та впровадження освітніх інноваційних технологій.

Участь у створенні програмної та методичної бази з організації навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях і аваріях на підприємствах, в установах та організаціях України.

Участь у розробленні та впровадженні у встановленому порядку нормативних та інструктивно-методичних документів, що регламентують навчально-методичну роботу центрів.

Аналіз стану та перспектив розвитку центрів, нормативне та організаційне супроводження їх функціонування.

Створення умов та координація удосконалення фахової підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників центрів шляхом організації та проведення семінарів, майстер-класів, методичних об’єднань, круглих столів,  зборів, узагальнення передового досвіду.

Визначення потреби у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників центрів.

Планування та організація навчального процесу з підвищення кваліфікації  педагогічних працівників центрів.

Участь в узагальненні, аналізі та координації заходів, які виконуються центрами, щодо взаємодії з органами управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій та органами місцевого самоврядування, територіальними органами ДСНС, а також заходів з вивчення стану навчального процесу та методичної роботи з питань цивільного захисту в закладах освіти.

Збір, обробка, аналіз та систематизація накопичуваної інформації, відбір та класифікація її за цільовим призначенням.

Надання консультаційних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з питань організації, проведення функціонального навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників центрів.

Підготовка рукописів підручників, монографій, навчальних посібників, порадників, наукових та навчально-методичних розробок, збірників наукових праць, інших періодичних видань з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та використання освітніх інноваційних технологій у навчальному процесі.

Експертиза рукописів підручників, навчальних і наочних посібників, іншої навчально-методичної літератури, дидактичних, програмних, діагностичних засобів та підготовка висновків про надання їм рекомендацій для використання.

Систематичне вивчення, опрацювання отриманих матеріалів моніторингу за конкретними напрямками діяльності центрів.

Моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівників центрів.

Підготовка пропозицій щодо удосконалення освітньої діяльності Інституту та центрів.

Організаційне, документальне та технічне забезпечення проведення  атестації педагогічних працівників навчальних закладів, установ сфери цивільного захисту.

Сприяння просвітницькій роботі серед населення з проблем культури безпеки, захисту і уміння діяти в умовах надзвичайних ситуацій.

Участь у перевірках діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативних актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.

Участь у підготовці пропозицій щодо освітньо-кваліфікаційних характеристик науково-педагогічного складу Інституту та педагогічного складу центрів.

Співпраця з вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Забезпечення у межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці.

Здійснення інших функцій, що випливають із покладених на Центр завдань.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

    Твіт