ГоловнаПро ІнститутГромадське обговорення
 Версія для друку
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Інституту

державного управління у сфері цивільного захисту

 

______________П.Б. Волянський

______________________20___р.

СХВАЛЕНО

Вченою радою Інституту

державного управління у сфері цивільного захисту

 

протокол № __ від __________20 _ р.

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

освітньої діяльності за спеціальністю «015 Професійна освіта» (за спеціалізаціями) в галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» на рівні підвищення кваліфікації у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту

 

 

Код та найменування спеціальності: «015 Професійна освіта» (за спеціалізаціями)

Рівень вищої освіти: підвищення кваліфікації у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Обсяг освітньої діяльності: 5 кредитів ЄКТС

 

Форма навчання: очно-дистанційна

І етап (очний): 1 кредит

ІІ етап (дистанційний): 3 кредити

ІІІ етап (очний): 1 кредит

 

Київ – 2019

І. ПЕРЕДМОВА

 

РОЗРОБЛЕНО проектною групою Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

УХВАЛЕНО вченою радою Інституту державного управління у сфері цивільного захисту _____________2019 р., протокол № _____.

РОЗРОБНИКИ:

1. Петренко Лариса Михайлівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

2. Михайлов Віктор Миколайович – кандидат наук з державного управління, заступник начальника (з науково-дослідної роботи) Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

3. Єременко Сергій Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту, заступник начальника (з навчальної та методичної роботи) Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

4. Литвиновський Євген Юрійович– кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, науковий співробітник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

5. Шихненко Катерина Іванівна кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри мовної підготовки Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю «015 Професійна освіта» (за спеціалізаціями) в галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою на рівні підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти (далі – Концепція) розроблена відповідно до Закону України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про професійно-технічну освіту» (1998), Концепції «Сучасна професійна освіта» (2018), Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 1187, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 р. № 1187, Постанови Кабінету Міністрів № 347 від 10.05.2018 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів» від 30.04.2014 р. № 535, «Про затвердження Положення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 24.01.2013 р. № 48, методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (2014 р.) з урахуванням вимог галузевих стандартів.

Концепція провадження освітньої діяльності на рівні підвищення кваліфікації у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою визначає сукупність освітніх компонентів підвищення кваліфікації, кількість та обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для підвищення кваліфікації слухачів, перелік модулів і логічну послідовність їх вивчення, інваріантний і варіативний зміст підвищення кваліфікації, вимоги до рівня освітньої підготовленості осіб, які здійснюють навчання за цією Концепцією, сформульовані у термінах компетентностей і програмових результатів навчання, та вимоги до контролю якості вищої освіти.

Концепція є нормативно-базовим підґрунтям робочих навчальних програм та програм модулів, що розробляються для кожної категорії слухачів курсів підвищення кваліфікації; профілів компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій та чинного Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010; навчальних і навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти тощо.

Концепція окреслює: нормативні вимоги до змісту, строків, форм організації процесу освітньо-професійної підготовки слухачів КПК; перелік модулів із зазначенням годин; обсяг засвоєння змісту й профілів базових компетентностей слухачів у межах конкретних спеціальностей; очікувані програмові результати підвищення кваліфікації слухачів КПК; тривалість навчання; види і форми контрольних заходів.

 

 

ІІ. Загальна характеристика

Код та найменування спеціальності: «015 – Професійна освіта» (за спеціалізаціями); галузь знань: «01 – Освіта/Педагогіка».

Рівень вищої освіти: підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників навчально-методичних центрів, закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, підприємств та установ, котрі реалізують державну політику в галузі освіти та цивільної безпеки у межах спеціальності «015 Професійна освіта» (за спеціалізаціями) галузі знань «01 Освіта/Педагогіка».

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм:

Освітня програма для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Освітня програма для педагогічних працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Освітня програма для керівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Освітня програма для науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти

Освітня програма для науково-педагогічних і педагогічних працівників підприємств та установ, котрі реалізують державну політику в галузі освіти та цивільної безпеки у межах спеціальності «015 Професійна освіта» (за спеціалізаціями).

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 5 кредитів ЄКТС.

Строк навчання: 5 тижнів з урахуванням індивідуальних потреб слухачів, залежно від вибраного ними часу для опанування модулів за дистанційною формою.

Бюджет навчального часу освітньої діяльності встановлюється відповідно до можливостей і потреб навчання фахівців і складає 150 навчальних годин, відповідно до Закону України «Про освіту».

Організація підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, керівників і педагогів навчально-методичних центрів цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти, містить перелік заходів інструктивно-методичного характеру, вхідного та вихідного тестування, поточного контролю, консультування, виконання індивідуальних навчально-дослідницьких (випускних) робіт.

Форма навчання: очно-дистанційна

І етап (очний): 1 кредит (1 тиждень)

ІІ етап (дистанційний): 3 кредити (3 тижні)

ІІІ етап (очний): 1 кредит (1 тиждень)

Структура освітньої діяльності включає інваріантну та варіативну складові, конкретизовані тематичними блоками програм модулів. Інваріантна частина охоплює блоки соціально-гуманітарних, професійно-орієнтованих та фахових модулів. Варіативна частина містить блоки модулів тематично об’єднані за інтегральними компетентностями: загальнонаукова, загальнокультурна, соціокультурна, громадянська, професійна, психолого-педагогічна, управлінська, кар’єрна, екологічна, громадянська, технологічна, інформаційна.

Розподіл годин у структурі освітньої діяльності на рівні підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, керівників і педагогів навчально-методичних центрів цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти та цивільної безпеки, з урахуванням клієнто-орієнтованого підходу наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

Розподіл годин у структурі освітньої діяльності на рівні підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою у сфері післядипломної освіти

з/п

Складові навчального плану

Кредити

Модулі

Години

 

Інваріантна складова

3,5

5

105

 

Варіативна складова

1,5

4 (із 13)

45

Усього:

5

9

150

Розподіл змісту освітньої діяльності на рівні підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної та вищої освіти, керівників і педагогів навчально-методичних центрів цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти та цивільної безпеки, та максимальний навчальний час за циклами наведено нижче в табл. 2.

 

Таблиця 2

Розподіл змісту освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти

на рівні підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою

Назви блоків, циклів, навчальних модулів

Го-дин

Кре-дитів

І. Модулі інваріантної частини

1.

Блок соціально-гуманітарних модулів

54

1.8

1.1

Модуль. Сучасні тенденції розвитку професійної, вищої та післядипломної освіти

15

0.5

1.2

Модуль. Державна політика у сфері освіти

15

0.5

1.3

Модуль. Психолого-педагогічна компетентність педагога

24

0.8

2.

Блок професійно орієнтованих і фахових модулів

81

2.7

2.1

Модуль. Модернізація законодавства та державної політики у сфері цивільного захисту

18

0.6

2.2

Модуль. Сучасні засоби оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

24

0.8

2.3

Модуль. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

24

0.8

2.4

Модуль. Методи забезпечення навчання населення з питань цивільного захисту, технічної та пожежної безпеки

15

0.5

1.

Загальнонаукова, соціокультурна, громадянська компетентності

30

1.0

1.1

Модуль. Філософія і методологія сучасної професійної, вищої та післядипломної освіти і навчання на виробництві

15

0.5

1.2

Модуль. Зарубіжні системи професійної та вищої освіти

15

0.5

2.

Професійна, психолого-педагогічна, кар’єрна, управлінська компетентності

54

1.8

2.1

Модуль. Інноваційні технології та методики професійної, вищої освіти та післядипломної освіти і навчання на виробництві

15

0.5

2.2

Модуль. Технології кар’єрного розвитку фахівців у сфері освіти і цивільної безпеки

24

0.8

2.3

Модуль. Проектування управлінської діяльності у закладах професійної, вищої та післядипломної освіти

15

0.5

3.

Екологічна, громадянська компетентності

54

1.8

3.1

Модуль. Еко-орієнтовані педагогічні технології професійного навчання

15

0.5

3.2

Модуль. Культура екологічної безпеки професійної діяльності фахівців

15

0.5

3.3

Модуль. Розвиток громадянської компетентності у процесі громадянської освіти, виховання та соціалізації

24

0.8

4

Технологічна компетентність

72

2.4

4.1

Модуль. Технологія проектування персональної методики викладання спеціальних дисциплін

24

0.8

4.2

Модуль. Особистісно-розвивальні технології навчання у професійній, вищій та післядипломній освіті

24

0.8

4.3

Модуль. Сучасні педагогічні технології у професійній освіті

24

0.8

5

Інформаційно-цифрова компетентність

54

1.8

5.1

Модуль. Тренінг з розвитку інформаційно-аналітичної компетентності

15

0.5

5.2

Модуль. Сучасні електронні освітні ресурси та хмарні технології в професійному навчанні

24

0.8

5.3

Модуль. Дистанційна освіта та технології дистанційного навчання

15

0.5

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання – перебувають у стадії розроблення.

Мета освітньої діяльності полягає в підвищенні рівня професійної компетентності та конкурентоспроможності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної та вищої освіти, керівників і педагогів навчально-методичних центрів цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти та цивільної безпеки, забезпечуючи на такій основі високу якість професійної, вищої освіти та післядипломної освіти.

Завдання: формування філософсько-світоглядних орієнтирів, що визначають гуманістичні цінності освіти; опанування методології психологічної та педагогічної наук; поглиблення теоретичної загальної та фахової підготовки; засвоєння новітніх педагогічних технологій; проектування освітніх систем, що розвиваються; розвиток інноваційного мислення; підвищення рівня професійної та педагогічної майстерності; набуття практичних навичок викладання; формування комунікативної та цифрової культури; розвиток громадянської компетентності задля активної, відповідальної й ефективної реалізації громадянських прав та обов’язків у галузі цивільної безпеки; підвищення рівня професійної підготовки щодо психолого-педагогічного супроводу кар’єрного зростання суб’єктів освітніх процесів та наукового консультування в сфері освіти та цивільної безпеки; розвиток умінь організовувати педагогічну взаємодію на засадах соціального партнерства; опанування методами організації взаємодії між силами цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях.

Підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, керівників і педагогів навчально-методичних центрів цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти і цивільної безпеки, ґрунтується на ідеях особистісно-розвивального, андрагогічного, аксіологічного, компетентнісного й клієнто-орієнтованого підходів, що забезпечує особистісну зорієнтованість освітнього процесу, визнання унікальності кожного слухача, їхніх прав на повагу, інтелектуальну й академічну свободу, професійний розвиток, оновлення знань, умінь, навичок, вираження гуманістичної та громадянської позиції.

У визначенні змісту підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної та вищої освіти, керівників і педагогів навчально-методичних центрів цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти, враховано своєрідність їхньої фахової діяльності.

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач післядипломної освіти на рівні підвищення кваліфікації

Розвиток загальних та фахових компетентностей науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, керівників і педагогів навчально-методичних центрів цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти та цивільної безпеки, регламентується ціннісно-смисловою, нормативно-правовою, громадянською, мовно-комунікативною, фасилітативною спрямованістю змісту модулів, що забезпечують здатність слухачів ефективно здійснювати професійно-педагогічну діяльність.

 

До загальних компетентностей віднесено:

 

 

До фахових компетентностей віднесено:

Відповідно до визначених компетентностей особливу увагу в змісті модулів приділено питанням реалізації освітніх реформ, планування (проектування) та здійснення професійно-педагогічної діяльності на засадах наукової та освітньої інноватики, ефективного застосування механізмів реалізації компетентнісного підходу в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Зміст модулів забезпечує вдосконалення означених компетентностей на основі актуалізації та активізації набутого досвіду, професійних знань, умінь та професійно значущих якостей слухачів:

Відповідно до індивідуальних потреб і можливостей слухачі курсів підвищення кваліфікації самостійно обирають змістові модулі варіативної складової освітньої програми, строки навчання за окремими модулями.

Зміст інваріантної й варіативної складових розробляють співробітники Інституту державного управління у сфері цивільного захисту з урахуванням індивідуальних потреб науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, керівників і педагогів навчально-методичних центрів цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти та цивільної безпеки. Вибіркові модулі пропонують слухачам на вибір за дистанційною формою навчання.

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати на рівні підвищення кваліфікації: не передбачено.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.

Розпочати навчання на рівні підвищення кваліфікації можуть особи з вищою освітою, зокрема: наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, керівники і педагоги навчально-методичних центрів цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти та цивільної безпеки у межах спеціальності «015 Професійна освіта» (за спеціалізаціями) галузі знань «01 Освіта/Педагогіка».

 

Порядок оцінювання результатів навчання.

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання (випускна робота) є підсумковою формою самостійної навчальної діяльності слухачів, підготовка та захист якої оцінюється «зараховано» або «незараховано». У процесі виконання завдання слухачі узагальнюють теоретичні знання, вдосконалюють практичні вміння з обраної теми, набувають досвіду дослідницько-творчої роботи, обґрунтовують моделі професійно-педагогічної діяльності, прогнозують очікувані результати тощо. Слухачі курсів підвищення кваліфікації обирають форми індивідуального навчально-дослідного завдання відповідно до своїх нахилів та уподобань, що відповідають вимогам освітніх програм, змісту модулів та виконані згідно з вимогами щодо їх оформлення. Слухачі можуть самостійно запропонувати актуальну тему випускної роботи.

Випускна робота може бути представлена у формі творчої роботи; опису власного досвіду, проекту; презентації авторського сайту, блогу або електронного освітнього ресурсу з коментуванням розміщених матеріалів, тематично пов’язаних із конкретною педагогічною проблемою. Слухачі, які обрали подібну форму роботи, подають керівникам курсів матеріали на електронних носіях.

фКонтроль і координацію самостійної роботи слухачів здійснюють куратори-тьютори навчальних груп на основі надання в дистанційному форматі методичної та консультативної допомоги, особистого спілкування в режимі «one-line» та ін.

    Твіт