ГоловнаНаукаНауковий збірник ІнститутуВимоги до наукової статті та її оформлення для розміщення у науковому виданні “Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту”
 Версія для друку

Вимоги

до наукової статті та її оформлення
для розміщення у науковому виданні
“Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту”Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті, що раніше не публікувалась в інших виданнях і не розглядається редакційними колегіями інших видавництв.

Вимоги щодо оформлення статті:

- у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК (напівжирним);

- прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює чи навчається автор (співавтори);

- нижче по центру наводиться назва статті (напівжирним, заголовним);

- анотація (не менше 100 слів) і ключові слова (5-7 слів) (зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською та англійською мовами перед статтею, шрифтом Times New Roman 12 кегель);

- текст статті повинен бути структурований відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, де зазначено, що до друку в фахових виданнях приймаються лише наукові статті, які мають такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

- список використаних джерел не менше 10 позицій мовами оригіналу (посилання на літературні джерела даються в алфавітному порядку, у бібліографічному покажчику вказується лише та література, на яку є посилання у статті та оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (інформація та документація);

- References (транслітерація);

- окремо подається скорочений варіант (розширена анотація) наукової статті англійською мовою, що має включати всі обов’язкові структурні елементи фахової статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки з даного дослідження). Обсяг англомовного варіанта статті повинен становити 2 сторінки (до 4 000 знаків).

Англомовний варіант статті має бути підтверджений одним із способів:

- бюро перекладів;

- кафедрою іноземних мов ВНЗ;

- підписом автора у разі наявності в нього документа, що підтверджує право професійного перекладу (ксерокопія документа має додаватись).

Технічні вимоги:

текст статті має бути набраним на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, залишаючи береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см.

Обсяг статті має становити 12–15 сторінок (до 25 000 знаків).

Не допускається використання у матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць тощо.

Для опублікування статті автору необхідно подати до Редакційної колегії такі супроводжувальні матеріали:

1. Роздрукований текст статті, завізований власноручним підписом автора (співавторів).

2. Англомовний варіант статті, завірений у встановленому порядку.

3. Витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

4. Рецензія на статтю доктора наук з державного управління іншого закладу (організації чи установи).

Підписи на англомовному варіанті статті, рецензії та витязі з протоколу мають бути завірені печатками закладу.

5. Заява автора (співавторів).

6. Відомості про автора (співавторів).

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог до друку не приймаються.

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.

    Твіт